תקנון אתר אנטונים ישראל

 


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של א.ת שפירא השקעות בע”מ ח.פ. 514865187 (להלן: "האתר").

הנכם מתבקשים לקרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן, וזאת לפני שאתם עושים שימוש באתר ו/או מבצעים בו רכישת מוצרים. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם. אם אתם לא מסכימים לאמור בתנאי השימוש הנכם נדרשים בזאת שלא לעשות שימוש באתר.

 

כללי

האתר הינו אתר האינטרנט של בעלת הזיכיון לייבא לארץ מוצרי איפור ואביזרים מבית אנטונים קוסמטיקס בע"מ שמושבה בארה"ב. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר ולמכירה קמעונאית בלבד והם אינם חלים על מוצרים המוצעים למכירה בחנויות המורשות למכור מוצרים אלה.  

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון שלהלן.

אנטונים ישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות של אנטונים ישראל.  

ניתן ליצור קשר לטלפון מס' 03-5224052 בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 16:00.

כתובת משרדי החברה: רח' רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה  ע.מ: 036795664

 

הזכות לרכוש ולהשתתף במכירות האתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא , מס' זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

במידה והמזמין קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס.

תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר יסופק לבית המזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

שמירה על פרטיות

שמירה על פרטיות המשתמש ו/או הרוכש באתר הוא ערך עליון באנטונים ישראל. כדי לשפר את ההגנה על פרטית המשתמש ו/או הרוכש, אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לאנטונים ישראל לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה. אנטונים ישראל מצהירה כי המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט חברת האשראי, על מנת להשלים את העסקה. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר, אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אנטונים ישראל נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה אנטונים ישראל אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

המוצרים באתר

אנטונים ישראל מציעה באתר מוצרי איפור בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אנטונים ישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או להוריד מוצרים המוצעים למכירה.  

 

ביטול רכישה עקב פגם או אי-התאמה

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר המוצר שונה מהמוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה יעשה בכתב באמצעות הדואר, למשרדי אנטונים ישראל ברח' רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה.

 

ביטול שלא עקב פגם או אי -התאמה

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר אנטונים ישראל, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה תשלום ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מחויב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש אנטונים ישראל או למען אחר שיימסר לו, הכול לפי שיקול דעתה של אנטונים ישראל. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שהמזמין פתח את אריזתו המקורית של המוצר ו/או עשה בו שימוש. 

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה יעשה בכתב באמצעות הדואר, למשרדי אנטונים ישראל ברח' רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה.

 

ביטול רכישה על ידי אנטונים ישראל

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה אנטונים ישראל והאתר רשאים לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתינתן הודעה טלפונית או תשלח הודעה בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.

ב. במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.

 ג. במקרה שבו ימנע כוח עליון את פעילותו התקינה של האתר; במקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את אנטונים ישראל ו/או האתר; במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אנטונים ישראל ו/או האתר את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.

ד. במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

ה. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

 

תנאי תשלום

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או יותר, בתנאים המפורטים בגוף המודעה.

 

משלוח ומועדי אספקה

אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א' – ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה משבוע ממועד האספקה המובטח.

אנטונים ישראל לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של אנטונים ישראל לאספקת המוצר.

עקב המצב הביטחוני, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.

חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור הלקוח להזמנה שביצע ולחיובו באמצעות כרטיס האשראי.

הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ממענה של אנטונים ישראל ברח' רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה או ממקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אנטונים ישראל ובמקרה כזה, לא יחויב הלקוח בדמי המשלוח.

על הלקוח לציין כי הוא מעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי במקום המיועד לכך על גבי ההזמנה

 

זכויות יוצרים

כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של אנטונים ישראל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים להכפיף את עצמכם לתנאי השימוש שאנטונים ישראל תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

 

פרסומות

אנטונים ישראל אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אנטונים ישראל אינה מעידה על חסותה של אנטונים ישראל ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

 

שינויים ותוספות

אנטונים ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אנטונים ישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית אנטונים ישראל לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה ובלבד שכל שינוי בתנאי השימוש לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

 

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. אנטונים ישראל והאתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית שלבית המשפט המוסמך בעיר נצרת.

 

 

 

מדיניות החזרת מוצרים

 

א.ת שפירא השקעות בע”מ ח.פ. 514865187 מתחייבת למסחר הוגן ועמידה בתנאי כל דין.

כל רוכש באתר אנטונים ישראל רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

יובהר כי כל הוראת ביטול מטעם המזמין באתר, בין אם מדובר בביטול רכישה עקב פגם או אי-התאמה ובין אם לאו, תעשה בכתב במשלוח פניה כתובה לאנטונים ישראל רח' רבקה גובר 7/38 פתח-תקווה. לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של אנטונים ישראל בטלפון מס' 03-5224052.

 

 

ביטול רכישה עקב פגם או או אי-התאמה

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר המוצר שונה מהמוצר שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב למוקד השירות ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

 

ביטול שלא עקב פגם או אי-התאמה

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה כאמור לעיל, תחזיר א.ת שפירא השקעות בע”מ ח.פ. 514865187, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה בכתב על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה תשלום ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

הלקוח מחויב להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש לאנטונים ישראל או למען אחר שיימסר לו, הכל לפי שיקול דעתה של אנטונים ישראל. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה שהמזמין פתח את אריזתו המקורית של המוצר ו/או עשה בו שימוש.